Slika člana tima Milica Dragićević

Milica Dragićević

Direktor i osnivač logopedskog centra “LogoSpektra”

  • Master logoped
  • Senzorno-integracioni pedagog

Diplomirala na Fakultetu za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 2009. godine i stekla zvanje diplomirani defektolog-logoped, 2014. stekla akademski naziv master-logoped.

2010. godine u KBC „Zvezdara“ u okviru ORL klinike (Centar za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjima sluha-Dećija kuća) obavlja staž, a 2011. na istom mestu nastavlja da volontira i aktivno učestvuje u obavljanju dijagnostičkih i terapijskih postupaka radeći sa decom sa razvojnim poremećajima, pervazivnim i govorno-jezičkim.

2012.-2014. godine zaposlena u istoj klinici na poziciji diplomirani defektolog-logoped gde obavlja dijagnostičke procedure i specifične habilitacijsko-rehabilitacijske tretmane dece sa različitim vidovima razvojne i govorno-jezičke  patologije.

Od 2015. godine radi u privatnim logopedskim ordinacijama i predškolskim ustanovama na pozicijama master logoped i senzorno integracioni pedagog radeći sa decom sa pervazivnim razvojnim poremećajima i govorno-jezičkim poremećajima, poremećajima učenja i ponašanja.

U radu koristi multidisciplinarni pristup u čijem središtu su bazična polazišta ABA metode kao vodeće u radu sa decom sa različitim oblicima razvojne, posebno pervazivne patologije i saznanja iz oblasti senzorne integracije. Posebno ističe ranu intervenciju kao imperativ savremene logopedske prakse. Pored rane dijagnostike i stimulacije, veruje da je za uspešnost tretmana neophodno primenjivati principe postupnosti,doslednosti i individualnosti. Smatra da se kreiranjem sveobuhvatnog individualizovanog plana i programa prilagođenog potrebama konkretne osobe (deteta ,odraslog) i njegovim doslednim primenjivanjem postiže osnov za  povećavanje uspešnosti tretmana.

Sertifikovani je pedagog senzorne integracije.

Nastavlja da proširuje svoja znanja aktivnim učestvovanjem na brojnim edukacijama i stručnim seminarima.

Vukanova mama.