Razvoj govora od 3. do 4. godine

Ovo je period intenzivnog bogaćenja rečnika. Na ovom uzrastu dete:

- razume i izvršava  dva naloga data u nizu

- koristi ličnu zamenicu – JA

- ima fond od 1000-1500 reči

- pravilno upotrebljava glasove: A,E,I,O,U,P,B,T,D,K,G,H,J,V,F,M,N,NJ,Ć ; do 3,5 godine i glasove S,Z,C,L, toleriše se umekšani izgovor  glasova Š,Ž

- zna svoje ime i prezime, koliko ima godina i da li je dečak ili devojčica

- imenuje jednostavne radnje iz okruženja

- razume predloge u, na, pored

- postavlja pitanja: ,,Ko je to?“, ,,Šta je to?“

- odgovara na pitanja : ,, Ko leti, skače,pliva?“ , ,,Šta radiš kada si gladna?

- koristi zamenice, priloge, množinu i predloge u rečenici, ove kategorije se kvalitativno i kvantitativno umnožavaju

- razlikuje suprotnosti (malo-veliko, kratko-dugo, puno-prazno...)

- pokazuje prstima koliko ima godina

- broji do 5

- pravilno crta krug i plus

-  najbliža okolina  razume ono što dete govori (može se desiti da šira sredina ne razume pojedine delove   iskaza, ipak govor deteta mora biti dovoljno razumljiv i za širu socijalnu sredinu).

Na ovom uzrastu dete mora da govori razumljivo za svoju užu socijalnu sredinu, da izvršava složenije naloge, da se igra ,,kao bajagi” i bogati rečnik .

Može se pojaviti fiziološko mucanje.

Ukoliko je dete agresivno prema sebi i/ ili drugima, ukoliko je stalno u pokretu, čini se bez cilja, ako je previše mirno i ne želi da učestvuje u aktivnostima sa vršnjacima, ako se često sapliće i  pada, ne izvršava naloge, ne govori razumljivo i ne igra se ,,kao bajagi igara” ,savetuje se  roditeljima da potraže pomoć logopeda i što pre uvedu dete u proces dijagnostike i tretmana. Takođe, ukoliko postoje odstupanja u izgovoru glasova koji bi trebalo da se pravilno artikulišu na ovom uzrastu, neophodno ih je korigovati u okviru individualnog logopedskog tretmana.