Individualni logopedski tretmani

Nakon detaljne procene, izrade logopedskog statusa, kao i uzimanja anamneze, za svako dete se pravi individualni plan i program terapije. Individualni logopedski tretman podrazumeva terapiju koja se sprovodi kod dece koja ispoljavaju sledeće razvojne i govorno-jezičke smetnje:

- dislalija (dislalija se odnosi na nemogućnost izgovora ili neadekvatan izgovor određenih glasova)

- disfazija (razvojni poremećaj kod koga je detetova sposobnost da razume i/ili   formira rečenicu znatno ispod očekivanih normi za uzrast, dok je inteligencija očuvana)

autizam (pervazivni razvojni poremećaj koji se karakteriše oštećenjem socijalnih interakcija, nedostatkom socio-emocionalnog reciprociteta, repetitivnim i stereotipnim obrsacima ponašanja)

- Aspergerov sindrom ( visokofunkcionalni autizam;  stereotipan govor sa neobičnim sadržajem, monoton glas, gestovi neodgovarajući kao i facijalna ekspresija, nedostatak empatije, nema recipročnih socijalnih interakcija, neobičan stav tela, neadekvatna motorna koordinacija)

- disleksija (teškoće usavladavanju tehnike čitanja)

- disgrafija ( teškoće u savladavanju tehnike pisanja)

- diskalkulija ( teškoće u savladavanju tehnike računanja)

- specifične smetnje u učenju

- mucanje ( poremećaj fluentnosti govora, karakteriše se ponavljanjem, zapinjanjem , umetanjem i izmenjenošću reči i fraza)

- ADHD, ADD (poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću, poremećaj pažnje bez hiperaktivnosti)

- dispraksija (nemogućnost voljnog izvođenja pokreta mišića orofacijalne regije)

- Daunov sindrom

- rascep usne i nepca

- oštećenje sluha

- poremećaji glasa

- mentalna nedovoljna razvijenost

Tretmani se organizuju u trajanju od 45 min, a sama dinamika dolaska deteta zavisi od vrste, stpena smetnje, kao i uzrasta.

 

 

U zavisnosti od vrste i stepena izražene smetnje, na individualnim tretmanima se sprovode sledeće vežbe:

- vežbe disanja

- vežbe usmeravanja vazdušne struje

- vežbe oralne praksije i logomotorike

- vežbe izazivanja i postavljanja glasa

- logopedske masaže

- vežbe za podsticanje razvoja ekspresivnog govora (produkcija govora)

- vežbe za podsticanje razvoja receptivnog govora (razumevanja govora)

- vežbe korekcije glasova

- vežbe za razvoj reči

- vežbe za razvoj rečenice

- vežbe fonematskog sluha (razlikovanje reči koje slično zvuče supa/šupa, seka/zeka)

- vežbe zapamćivanja strukture reči

- vežbe zapamćivanja strukture rečenice

- gramatičke vežbe (pravilna upotreba roda, broja, lica, padeža, predloga, veznika,priloga,zamenica)

- vežbe bogaćenja rečnika

- vežbe semantike (odnosi se na značenje reči i izraza)

- vežbe verbalne memorije (kratkoročne,radne i dugoročne)

- vežbe pažnje

- vežbe auditivne percepcije

- vežbe vizuelne percepcije

- vežbe vizuomotorne koordinacije

- vežbe grafomotorike

- vežbe  praksije šake

- vežbe za razvoj logičkog i asocijativnog mišljenja

- sistem vežbi za korigovanje poremećaja u učenju čitanja

- sistem vežbi za korigovanje poremećaja u učenju pisanja

- vežbe za korigovanje suprasegmentne strukture govora (tempo, jačina glasa,melodija,akcenat,ritam)

- metode korigovanja mucanja (Švarcova metoda-tehnika pasivnog izdaha, Svesna sinteza razvoja, prof.dr Cvetko Brajović)

- vežbe stimulacije kognitivnog razvoja

- vežbe stimulacije socio-emocionalnog razvoja