Tomatis metoda

Šta je Tomatis® metoda?

Tomatis® metoda je prirodna neurosenzorna stimulacija mozga. Bazira se na slušanju programa izmenjene muzike u realnom vremenu. Zahvaljujući ovom sistemu, privlači se pažnja mozga i na taj način se razvijaju motoričke, emocionalne i kognitivne veštine.

Tvorac je francuski lekar Alfred Tomatis koji je još 60tih godina tvrdio da fetus može čuti glas svoje majke. Verovao je u plastičnost, tj sposobnost mozga da pronađe nov način kako da savlada poteškoću.

 

Osnova Tomatis® metoda

Osoba može dobro čuti, ali loše slušati.

Čujenje je sposobnost da se zvuk primi i prenese do mozga. To je funkcija koja ne zahteva svesnost.

Slušanje je sposobnost da se auditivna informacija aktivno procesuira i predstavlja kompleksnu funkciju mozga, u koju su uključene i naše emocije.

Na slušanje veliki uticaj imaju emotivno stanje i teškoće prilagođavanja. Ukoliko su prisutne ove teškoće, mozak neće na adekvatan način primati i obrađivati informacije, a samim tim je i proces učenja narušen. Cilj Tomatis® metode je regulacija narušenog auditivnog procesa i postizanje adaptivnog slušanja.

 

TOMATIS® METODA POMAŽE PRI PROTOKU AUDITIVNIH INFORMACIJA I NJIHOVOJ OBRADI!

Kako funkcioniše?

Tomatis®metoda funkcioniše preko ručnog uređaja koji se zove TalksUp®. Posebno je dizajniran da tretira muziku i glas na osnovu specifičnih parametara. Ovaj alat ima mnogo funkcija uključujući “Electronic Gating®”. Ovaj sistem omogućava kontrast zvuka sa iznenadnim prelaskom sa niske frekvencije na visoke i obrnuto. Ovo sistem napred-nazad između niskih i visokih frekvencija izaziva veliki napor prilagođavanja iz uha i stvara stimulaciju mozga.

Tokom sesija koje se nazivaju “pasivno slušanje”, klijenti slušaju muziku sa slušalicama koje prenose zvuk preko slušalica (vazdušna provodljivost”, ali i vibracijom kostiju (koštana provodljivost). Ovde se veliki akcenat stavlja na koštanu provodljivost, jer se zvuk daleko brže i bolje sprovodi putem kosti, te se na ovaj način mozak priprema za ono što sledi putem vazdušne provodljivosti.

Postoje dve vrste programa: SR i ER program.

SR program se preporučuje deci koja imaju poteškoće u senzomotornoj obradi, dok su ER programi su manje orijentisani senzomotorno, već se preporučuje za stimulaciju egzekutivnih i jezičkih funkcija i počinju programom ER0. Er programi su usmereni ka manje osetljivoj populaciji i zahtevniji su kada je reč o obradi slušanja.

SR I ER programi su nadograđeni na ideju o 3 zone slušanja.

Pre postavljanja programa, stručnjak mora da razmisli u skladu sa kojim ciljevima i u kojoj meri bi trebalo da se radi na zoni 1, zoni 2 i zoni 3 sa određenim klijentom.

Ove zone će služiti kao smernice za razumevanje snimaka koji čine svaki program, pa time i olakšati odabir određenog programa.

 

Koja su polja primene?

TOMATIS® Metod je primenjiv kod dece i odraslih. To je komplementarna tehnika terapijama, učenju i  podučanju. Komplamentarna je radu terapeuta i služi da se poveća efekat njihovog rada, posebno u sledećim poljima:

 • Razvojna disfazija
 • Autizam
 • Poremećaji senzorne integracije
 • Disleksija
 • Disgrafija
 • ADD/ADHD
 • Mentalna nedovoljna razvijenost
 • Poremećaj glasa
 • Mucanje
 • Disfunkcija pamćenja
 • Afazija
 • Socio-emocionalni problemi
 • Priprema za porođaj i prenatalna stimulacija

 

U našem centru rade obučeni i licencirani Tomatis® stručnjaci.

Pre uvođenja deteta u tretman Tomatis® metodom, vrši se razgovor sa roditeljima, kao i pregled deteta. Nakon toga pravi se detaljan plan i program slušanja sesija. Nakon svake sesije evidentira se napredak onih veština, koje su kod deteta bile narušene.

Tomatis® metoda je komplementarna tretmanima koje se primenjuju u našem centru i njihovom  kombinacijom postižu se najbolji rezultati!

 

Zakažite konsultacije sa našim stručnjacima.