KO JE LOGOPED?

Logoped je stručnjak koji se bavi prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govorno-jezičkih i razvojnih poremećaja.

 

Angažovanje logopeda na polju PREVENCIJE podrazumeva procenu i praćenje govorno-jezičkog razvoja deteta i savetodavni rad sa roditeljima. Ovo se prevashodno odnosi na period ranog razvoja (od rođenja do 3. godine) i podrazumeva praćenje dece koja su rođena sa riziko faktorom (prevremeno rođena deca, deca rođena sa niskim Apgar skorom, deca iz rizičnih trudnoća, deca sa hipotonusom, hipertonusom). Roditelji se savetuju na koji način da stimulišu razvoj svog deteta, a ukoliko logoped proceni da problem prevazilazi rad kod kuće, dete se uključuje u tretman.

DIJAGNOSTIKA podrazumeva uzimanje anamneze, posmatranje verbalnog i neverbalnog ponašanja deteta, kao i odnos deteta i roditelja, pregled i procenu govorno-jezičkog statusa standardizovanom baterijom testova. Posebno poštujući principe individualnosti, u atmosferi koja je za dete prijatna i posebno prilagođena, prilazi se svakom detetu sa puno pažnje i poštovanja.

TRETMAN- odnosi se na terapiju govorno-jezičkih i razvojnih poremećaja. U terapiji se pored klasičnog logopedskog pristupa, koriste savremene metode koje se baziraju na postulatima bihejvioralnih tehnika, senzorne integracije i reedukacije psihomotorike. Veliku ulogu igra edukovanost, stučnost i iskustvo terapeuta, dobra organizacija i individualizacija tretmana.