Disleksija

Disleksija je poremećaj u učenju čitanja i pored postojanja normalne inteligencije, očuvanog vida i sluha, adekvatne stimulacije i motivacije i dobre obuke.

Karakteristike:

- čitanje, pisanje i pravopis ispod očekivanog nivoa u odnosu na uzrast i koeficijent inteligencije

- čitanje slovo po slovo

- loše razumevanje pročitanog

- loša prostorna orijentacija, teškoće definisanja šta je levo, a šta desno, šta je napred, nazad...

- izokrenuta slova, bez reda

- zamenjivanje sličnih slova (b/d, m/n, p/q, б/в, и/n, л/љ, н/њ, ћ/ђ)

- zamenjivanje sličnih brojeva (6/9, 2/5...)

- dodavanje ili izostavljanje slova

- zamena pojedinih reči drugim rečima, ponavljanje reči, nemogućnost čitanja određenih reči

- teškoće prepisivanja, pisanja diktata i sastava

- loša vremenska orijentacija, teškoće u određivanju šta se desilo pre, a šta posle, da li se desilo danas ili juče

- teškoće sekvencioniranja (sled događaja)

- teškoće kodiranja simbola i glasova (imenovanje slova azbuke)

- loša vizuelna percepcija

- loša kratkoročna memorija

-  mogu se naći podaci o kasnom razvoju jezika

- kod neke dece je prisutna motorička nespretnost

- loše poimanje sopstvene ličnosti

 

Deca sa disleksijom mogu imati velike probleme na planu socio-emocionalnog razvoja ako se disleksija ne prepozna na vreme, jer pored velikog truda koji ulažu nemaju adekvatne rezultate, frustriraju se, a nekada trpe kritike od strane nastavnika ili roditelja. Može se činiti da je dete lenjo i da neće da izvršava svoje obavaze, međutim oni ne mogu sami naučiti da čitaju ukoliko im se ne pruži adekvatna pomoć stručnjaka.

Ukoliko primetite da vaše dete ima poteškoće prilikom učenja čitanja  i neke od navedenih simptoma, potražite  pomoć stručnjaka kako bi se  započela procena u okviru dijagnostičkog protokola i izradio plan i  program tretmana, te se dete uključilo u isti što ranije.