Rana intervencija

 

Šta je rana intervencija?

Rana intervencija je posebno osmišljen sistem za podršku i stimulaciju namenjen deci sa razvojnim poremećajima, a koji unapređuje razvoj deteta u ranom  periodu koji se smatra kritičnim. Uključuje programe za razvoj govora i jezika, psihomotorike i tretmane senzorne integracije.

Rani početak - bolja prognoza

Prve godine života najvažnije za stvaranje sinapsi-veza među nervnim ćelijama  što predstavlja osnovu za dalje učenje.

Prema istraživanjima, deca koja su bila uključena u programe rane  intervencije imala su značajno bolja postignuća na planu govora i jezika, motorike i učenja u odnosu na decu koja su se uključivala u program kasnije. Kašnjenja, nedostaci i poremećaji ukoliko se ne tretiraju nastavljaju da se produbljuju i mogu da izazovu ozbiljne posledice tokom daljeg odrastanja na planu učenja i socio-emocionalnog života pojedinca.

Blagovremeno otkrivanje poremećaja, a odmah potom i brzo reagovanje, te uključivanje deteta u program rane intervencije, stvoriće dobru osnovu za dalji razvoj, jer će omogućiti stimulaciju u ranom periodu u kome je potencijal za razvoj mozga najveći.

Intenzivni časovi - dinamika tretmana

Najbolji efekti se postižu ako je intenzivnost tretmana što veća. To praktično znači da  je važno da dete bude uključeno u tretmane, u okviru  programa za razvoj, što češće. Dinamika tretmana se određuje na osnovu detaljne procene,  plana i programa koji su sačinjeni tako da odgovaraju individualnim karakteristikama i potrebama deteta.

 

Važna uloga roditelja

Uloga roditelja predstavlja veoma važnu kariku prilikom sprovođenja programa rane intervencije. Prvo i osnovno je blagovremeno reagovanje roditelja čim se primete bilo kakva odstupanja na planu razvoja deteta. Stoga je neophodno  poznavati razvojne norme.

Problem deteta neće nestati ukoliko se ignoriše!

Kada se dete uključi u program roditelji se takođe uključuju i savetuju za dalji rad sa detetom kod kuće. Važno je naglasiti da svi koji su u detetovom okruženju moraju imati jedinstvene vaspitne stavove i raditi na istim ciljevima kako bi program rane intervencije bio što efikasniji.

Sve ono što se sprovodi na tretmanima trebalo bi implementirati kod kuće i u širem okruženju kako bi se naučene veštine adekvatno generalizovale. Zato je uloga roditelja jedan od najvažnijih segmenata u procesu rane intervencije.

U našem centru možete pronaći odgovore na sva vaša pitanja, dobiti opsežnu dijagnostiku deteta i individualno kreiran tretman u skladu sa detetovim potencijalom, uzrastom i ispoljenim simptomima.